ELEKTROMOBILITÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (hatályos: 2024.02.21-tól visszavonásig)

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: H-1117 Budapest, Dombóvári út 28.

Adószám: 10625790-4-44

Csoportazonosító szám: 17781774-5-44

Közösségi adószám: HU17781774

Statisztikai számjel: 10625790-1920-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-041683

Ügyfélszolgálat/Customer Service :

Telefonszám/Phone Number: +36-1-998-9888 (24/7)

E-mail: info@molplugee.hu

Weboldal / Website: www.molplugee.hu

Tartalom

 1. Bevezető rendelkezések

 2. Fogalmak

 3. Az ÁSZF hatálya

 4. Szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

 5. Töltési szolgáltatás igénybevétele Eseti Felhasználóknak

 6. Töltési szolgáltatás igénybevétele Regisztrált Felhasználóknak

 7. Kiegészítő szolgáltatások

 8. Számlázási feltételek

 9. Roaming

 10. A szolgáltatás megszüntetése, a Felhasználói Fiók törlése

 11. Adatvédelem

 12. Értesítések

 13. Felelősség

 14. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 15. Marketing

 16. Egyéb rendelkezések

 17. A MOL Česká republika, s.r.o. Roaming Szolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezések

 18. Kintlevőség kezelése

 19. ELEKTROMOBILITÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK VÁLLALATI ÜGYFELEKRE ÉS ÜZLETI FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEI

1. sz. melléklet: Adatvédelmi Tájékoztató (link: https://molplugee.hu/hu/legal)

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Az elektromobilitás elősegítésének és fejlesztésének érdekében a MOL Nyrt. elektromos töltőhálózatot üzemeltet és nyújt elektromobilitási szolgáltatást, melynek keretében elektromos járművek elektromos töltőberendezéseken keresztül elektromos árammal tölthetők fel („Szolgáltatás”).

A Felhasználók a MOL által nyújtott Szolgáltatás jelen Általános Szerződési Feltételek-ben („ÁSZF”) meghatározott feltételek szerint vehető igénybe.

A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő. Jelen ÁSZF valamennyi, Szolgáltatás igénybevételére irányuló, külön írásba foglalás nélkül létrejövő szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen ÁSZF rendelkezései a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET.) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vet.vhr.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2.§ (1) bekezdésének f) és g) pontjai, valamint az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X.22.) Korm. rendelet rendelkezései figyelembevételével kerültek meghatározásra.

1.2 A Szolgáltatás megvásárlásával vagy a töltési folyamat elindításával a Felhasználó az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül is úgy tekintendő, hogy elolvasta, megértette és ráutaló magatartásával hozzájárult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekhez.

1.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et belátása szerint és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint módosítsa vagy hatályon kívül helyezze.

1.4. Az ÁSZF magyar és angol nyelven készült, amennyiben eltérés van a magyar és az angol verzió között, úgy a magyar szövegezés az irányadó.

2. Fogalmak

Alkalmazás: kompatiblis operációs rendszerű Mobileszközre telepíthető, „MOL Plugee” elnevezésű informatikai alkalmazás, amelyet a Felhasználó a Mobileszközén keresztül a Szolgáltatás igénybevételéhez használhat. Az Alkalmazás IOS 12.4 és Android 5.0 vagy ezeknél magasabb verziószámú operációs rendszerekkel kompatibilis.

Bankkártya: A Felhasználó által az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül megadott saját névre szóló bankkártya, amely a Töltőberendezésen keresztül megvásárolni kívánt Töltés Ellenértékének kiegyenlítésére szolgál.

Bizonylat: a Töltés megvásárlását igazoló elektronikus vagy papíralapú számviteli bizonylat (nyugta/nem adóügyi bizonylat/számla).

Egyedi Szerződés: a Felhasználó és a Szolgáltató között, a Töltés Eseti Felhasználóként vagy Regisztrált Felhasználóként történő elindításával létrejövő egyedi szerződés, melynek elválaszthatatlan része jelen ÁSZF.

Elektromos jármű vagy EV: olyan jármű, amelynek meghajtása részben vagy teljesen villamos motor által történik, és a meghajtáshoz szükséges villamos energiát külső forrásból feltölthető villamosenergia-tároló rendszerből is nyerheti;

Elektromos jármű kiegészítője : különösen a töltésre szolgáló csatlakozó kábel, illetve minden egyéb az e-töltés igénybevételét biztosító eszköz.

Ellenérték: az Egyedi Szerződés keretében megvásárolt Töltésért a Felhasználó által fizetendő ellenérték.

Eseti Felhasználó: az, aki a Szolgáltatótól az Alkalmazáson keresztül eseti jelleggel és regisztráció nélkül veszi igénybe a Szolgáltatást.

Felhasználó: az Eseti Felhasználó és a Regisztrált Felhasználó együttesen, vagy ezek közül valamely felhasználó önállóan

Felhasználói Fiók: A Szolgáltató által Regisztrált Felhasználó részére a sikeres Regisztrációt követően létrehozott, jelszóval védett egyedi felület, amelyben a Regisztrált Felhasználó a Szolgáltatást igénybe veheti, továbbá személyes adatait elérheti, módosíthatja.

Keretszerződés:a Szolgáltató és a Regisztrált Felhasználó között, a Regisztrációval határozatlan időtartamra létrejött megállapodás, amelynek keretében a Regisztrált Felhasználó az Eseti Felhasználóhoz képest kedvezőbb feltételekkel köthet Egyedi Szerződéseket, továbbá igénybe veheti a Szolgáltató által kizárólag Regisztrált Felhasználók részére biztosított Kiegészítő szolgáltatásokat.

Kiegészítő szolgáltatások : olyan a jelen ÁSZF-ben meghatározott többletszolgáltatások, amelyeket a Szolgáltató Keretszerződés alapján a Regisztrált Felhasználók részére bocsát rendelkezésre.

Mobileszköz:az Alkalmazással kompatibilis iOS vagy Android operációs rendszerű műszaki készülék, amely képes a mobil adatforgalomra és mobilkommunikációra.

MOL hálózaton belüli roaming: a MOL-csoport valamely tagja által üzemeltetett Töltőberendezéseken igénybe vett Roaming szolgáltatás

MOL hálózaton kívüli roaming : a MOL-csoporton kívüli harmadik személy által üzemeltetett Töltőberendezéseken igénybe vett Roaming szolgáltatás.

MOL MOVE:A MOL Nyrt. által működtetett hűségprogram, mely ÁSZF-je itt: GTC (molmove.hu) , Adatkezelési Tájékoztatója pedig itt: Privacy Policy (molmove.hu) érhető el.

Regisztráció: a Felhasználónak az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül történő, a jelen ÁSZF 6. pontja szerinti regisztrációja, amelynek eredményeképpen a Felhasználó és Szolgáltató között Keretszerződés jön létre a Szolgáltatás és a Kiegészítő Szolgáltatások igénybevétele tárgyában.

Regisztrált Felhasználó: aki az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül végrehajtott Regisztráció eredményeként, a Szolgáltatóval a Szolgáltatások és Kiegészítő Szolgáltatások igénybevétele tárgyában Keretszerződést kötött.

Roaming szolgáltatás : a Szolgáltató által biztosított olyan Töltési szolgáltatás, amelyet a Felhasználó harmadik személyek által üzemeltett Töltőberendezésen vesz igénybe.

Roaming szolgáltató: jelenti azt a MOL-csoport tagvállalatot, amely az igénybe vett Roaming szolgáltatás területén elektromobilitási szolgáltatást nyújt.

Szerződött Partner : Szolgáltató által szerződött harmadik fél, aki Szolgáltatás nyújtásához biztosít területet, ahol Töltőberendezés elhelyezésre kerül.

Szolgáltatás(ok):a Töltés és a Kiegészítő Szolgáltatások együttesen, vagy ezek közül valamely szolgáltatás önállóan

Szolgáltató: a MOL Nyrt.

Töltésvagy Töltési szolgáltatás: az Elektromos Jármű villamosenergia-tárolójának töltését jelentő elektromobilitás szolgáltatás, amelyet a Felhasználó eseti vagy tartós jogviszony alapján a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Töltőberendezésen keresztül veszi igénybe.

Töltési hely:az a felfestéssel jelzett terület, amelyen az Elektromos Járművel megállva a Töltőberendezéshez lehet csatlakozni a Töltési Szolgáltatás igénybevétele céljából.

Töltőállomás:MOL Nyrt. által üzemeltetett üzemanyag töltőállomás, amelynek területén Töltési Szolgáltatás is igénybe vehető.

Töltőberendezés: olyan Töltési szolgáltatás céljára fenntartott, közterületen vagy magánterületen elhelyezett villamos berendezés, amely legalább egy darab normál vagy nagy teljesítményű töltőponttal rendelkezik.

Töltőberendezés üzemeltető: aki üzemeltetési engedély birtokában a nyilvános töltőberendezést rendeltetésszerűen működteti, annak műszaki üzemeltetését és karbantartását végzi, illetve Szolgáltató számára biztosítja az elektromobilitás szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételeit;

Weboldal: jelenti a www.molplugee.hu weboldalt.

3. Az ÁSZF hatálya

3.1 Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Töltési szolgáltatás tárgyában a Szolgáltatóval szerződést kötő Felhasználóra, illetve kiterjed annak a gépjárműnek tulajdonosára/üzembentartójára is, aki az Szolgáltatás igénybevétele nélkül jogosulatlan módon Töltési helyet foglal el.

3.2 Az ÁSZF a fenti cím alatt jelzett naptól kezdődően visszavonásig hatályos.

3.3 A MOL fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtásának módján és körülményein az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezések betartása mellett változtasson, illetve, hogy a Töltési szolgáltatás nyújtását beszüntesse vagy korlátozza.

3.4 Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti célkitűzéseikhez lehető legközelebb álló rendelkezéssel pótolni.

3.5 Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és az ÁSZF ezt követően hatályos teljes új szövegét tartalmazó tájékoztatót a módosítás hatálybalépését legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően a Weboldalon közzéteszi, Ügyfélszolgálatán, Szerződött Partnereinél és a Szolgálatással érintett töltőállomásokon elérhetővé teszi.

Fentiektől eltérően Szolgáltató jogosult az Ellenérték összegét, valamint a Díjszabásban, illetve az ahhoz kapcsolódó linken feltüntetett tételek összegét bármikor egyoldalúan módosítani. A díjszabás lokációnként, azaz Töltőberendezésenként eltérő lehet. A Szolgáltatásokra, valamint Roaming szolgáltatásra vonatkozó, mindenkor érvényes díjak mindig a MOL Plugee Mobilalkalmazásban, valamint országos bontásban a Weboldalon, az alábbi linken érhetők el.

4. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok

4.1 A Töltési Szolgáltatást a Felhasználó az Alkalmazáson vagy Weboldalon veheti igényben Eseti Felhasználóként vagy Regisztrált Felhasználóként, illetve továbbá lehetősége van a Töltőállomások shopjában Eseti Felhasználóként előre meghatározott energiamennyiséget magában foglaló Töltés megvásárlására. A Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételére kizárólag Regisztrált Felhasználóként van lehetőség.

4.2 Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását időlegesen, a szükséges hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése miatt felfüggeszteni. A Szolgáltatások nyújtása felfüggeszthető többek között a villamos energia rendszer megfelelő működésének biztosítása okán is.

4.3 Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását az egyes Töltőberendezéseken ideiglenesen vagy tartósan, részben vagy egészben korlátozni. Az ezzel kapcsolatos aktuális tájékoztatásról a Felhasználó az Alkalmazáson keresztül értesül.

4.4 A Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatások nyújtását a Felhasználó részére, amennyiben jogszabály vagy hatósági/bírósági döntés azt előírja vagy amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatást az ÁSZF-be ütköző módon vagy egyéb módon jogszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűén használja (így különösen, ha a Töltőberendezést rongálja). A Szolgáltatás megtagadása esetén a Felek a megtagadás időpontjáig nyújtott Szolgáltatás Ellenértékéről kötelesek egymással szemben elszámolni.

A Szolgáltató a Szolgáltatás megtagadásával összefüggésben jogosult felmerült kára megtérítésére, a Szolgáltatás megszakítása esetén pedig szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére is.

4.5 Felhasználó a töltési folyamat elindításakor és leállításakor, valamint a töltési folyamat esetleges újraindításakor köteles a gépjárművénél meggyőződni a töltési folyamatról, azt ellenőrizni. Szolgáltató nem vállal felelősséget arra az esetre, ha Felhasználó a töltési folyamatot telefonon keresztül távolról irányítja, és annak folyamatáról nem győződik meg a gépjárművénél.

4.6 A Töltési helyen kizárólag Elektromos járművel lehet megállni. A megvásárolt Töltés időtartamának leteltét, vagy a Töltés Szolgáltató általi megszakítását követően 5 perc türelmi idő áll a Felhasználó rendelkezésére, hogy a Töltési Helyet Elektromos Járművével elhagyja és átadja a helyet a soron következő Felhasználónak. A türelmi időt követően a Felhasználó köteles Elektromos járművével a Töltési Helyről elállni, ezzel is segítve a zökkenőmentes működést. Amennyiben a Felhasználó a Töltési Helyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti időtartamon belül nem hagyja el, úgy a Töltési Hely jogosulatlan igénybevételének időtartamára percdíjat köteles fizetni. Ezen túlmenően a Szolgáltató jogosult a Töltési helyet jogosulatlanul elfoglaló bármely gépjárművet elszállíttatani és az elszállítás, valamint az őrzés költségeit a gépjármű tulajdonosával/üzembentartójával szemben érvényesíteni.

4.7 Amennyiben a Töltési hely harmadik fél tulajdonában vagy használatában álló területen található, úgy a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során köteles ezen harmadik fél által meghatározott és a Felhasználók részére hozzáférhetővé tett területhasználati feltételeket is betartani.

5. Töltési szolgáltatás igénybevétele Eseti Felhasználóknak

Az Eseti Felhasználók külön regisztráció nélkül, a Weboldalon vagy az Alkalmazáson keresztül, illetve Töltőállomáson jogosultak a Töltési Szolgáltatást igénybe venni az alábbiak szerint.

5.1. Töltési szolgáltatás a Weboldalon keresztül

Az Eseti Felhasználó megnyitja a Weboldalon a „Töltő keresése” menüpontot vagy beolvassa a Töltőoszlopon található QR kódot. Amennyiben az Eseti Felhasználó a Weboldalt nyitja meg, akkor a „Töltő keresése” menüpontban szükséges kiválasztani az adott Töltőberendezést, majd a megfelelő csatlakozót. A QR kód beolvasása esetén azonnal az adott Töltőberendezés aloldalára kerül átirányításra, így a Felhasználó ott tudja kiválasztani a megfelelő, zöld színnel jelölt szabad csatlakozót. A csatlakozó kiválasztását követően a Töltési folyamat elindítására vonatkozó menüpont (csúszka) elhúzásával kezdhető meg Töltési folyamat.

A töltési folyamat elindítása után az Eseti Felhasználó köteles megadni a Weboldalon az Ellenérték megfizetéséhez és a számlázáshoz szükséges adatokat. Az adatok megadása után az Eseti felhasználó csatlakoztathatja a kábelt és az energiaátadás megkezdődik. A töltési folyamat az Eseti Felhasználó által bármikor leállítható, illetve teljes töltöttség esetén az energia átadás megszakad, de a töltési folyamat leállásáig (amely Elektromos gépjárműveként eltérő időben történhet) a Töltés percdíja tovább is felszámításra kerül.

Amennyiben a töltési folyamat – az energiaátadás megkezdését megelőzően - időtúllépés miatt megszakad, úgy az Eseti Felhasználónak a Töltés igénybevételéhez a teljes töltési folyamatot újra kell kezdeni.

5.2. Töltési szolgáltatás az Alkalmazáson keresztül

Az Eseti Felhasználó Mobileszközére letölti és telepíti a Mobileszköz operációs rendszerének (IOS, Android) megfelelő alkalmazásboltból (AppStore, Google Play) az Alkalmazást. Az Alkalmazás letöltése és telepítése után van lehetősége az Eseti Felhasználónak a Töltési szolgáltatás igénybevételére az alábbiak szerint.

Az Eseti Felhasználó megnyitja az Alkalmazásban a „Töltő keresése” menüpontot vagy beolvassa a Töltőoszlopon található QR kódot. Amennyiben az Eseti Felhasználó az Alkalmazást nyitja meg, akkor a „Töltő keresése” menüpontban szükséges kiválasztani az adott Töltőberendezést, majd a megfelelő csatlakozót. A QR kód beolvasása esetén azonnal az adott Töltőberendezés aloldalára kerül átirányításra, így a Felhasználó ott tudja kiválasztani a megfelelő, zöld színnel jelölt szabad csatlakozót. A csatlakozó kiválasztását követően a Töltési folyamat elindítására vonatkozó menüpont (csúszka) elhúzásával kezdhető meg Töltési folyamat.

A töltési folyamat elindítása után az Eseti Felhasználó köteles az Alkalmazáson keresztül megadni Ellenérték megfizetéséhez és a számlázáshoz szükséges adatokat. Az adatok megadása után az Eseti felhasználó csatlakoztathatja a kábelt és az energiaátadás megkezdődik. A töltési folyamat az Eseti Felhasználó által bármikor leállítható, illetve teljes töltöttség esetén az energia átadás megszakad, de a töltési folyamat leállásáig (amely Elektromos gépjárműveként eltérő időben történhet) a Töltés percdíja tovább is felszámításra kerül.

Amennyiben a töltési folyamat – az energiaátadás megkezdését megelőzően - időtúllépés miatt megszakad, úgy az Eseti Felhasználónak a Töltés igénybevételéhez a teljes töltési folyamatot újra kell kezdeni.

5.3. Fizetési feltételek a Töltés 5.1. és 5.2. pontokban foglaltak szerinti megvásárlása esetén

Az Eseti Felhasználó a töltési folyamat elindítása után köteles az Ellenérték kiegyenlítésére szolgáló Bankkártya adatainak megadására. A Bankkártya adatok megadása után az Eseti Felhasználó által megadott Bankkártyán 6.000,- Ft kerül zárolásra.

A töltési folyamat lezárultával, a 6.000,- Ft-ot meg nem haladó Töltés esetén a Szolgáltató a Töltés Ellenértékét levonja a zárolt összegből és fennmaradó összeg pedig felszabadításra kerül. A zárolás alól feloldott összeg Eseti Felhasználó bankszámláján történő jóváírása függ az Eseti Felhasználó választott pénzintézetének gyakorlatától.

A 6.000,- Ft-ot meghaladó Töltés esetén a töltési folyamat lezárultával az Ellenérték 6.000Ft-ot meghaladó része is beszedésre kerül az Eseti Felhasználó Bankkártyájáról.

A töltési folyamat időtúllépés miatt történő megszakadása esetén ellenérték felszámítására nem kerül sor és a Bankkártyán már zárolt összeg feloldásra kerül.

5.4 Töltőállomás kezelőépületében történő szolgáltatás vásárlás

Az Eseti Felhasználónak lehetősége van a Töltőállomás shopjában is Töltést vásárolni az alábbiak szerint.

A Töltőállomás shopjában kizárólag előre meghatározott energiamennyiséget tartalmazó Töltés vásárolható, a mindenkor hatályos fogyasztói árakon, a megvásárolható töltési mennyiségek és azok fogyasztói árai az ÁSZF 1. sz. mellékletében találhatóak. Az így megvásárolt Töltés Ellenértéke a Töltőállomáson fizetendő készpénzzel, bank -és hitelkártyával, valamint a MOL Csoport által kibocsájtott üzemanyag kártyákkal.

A Töltés megvásárlása után a Töltőállomás kezelő személyzete indítja el a töltési folyamatot.

Amennyiben az Eseti Felhasználó nem kíván élni a megvásárolt Töltés teljes mennyiségének felhasználásával, a kezelő személyzet az Eseti Felhasználó kérésére leállítja a töltési folyamatot. Ebben az esetben a megvásárolt, de fel nem használt mennyiség Ellenértékét a Szolgáltató nem téríti vissza.

Amennyiben az Eseti Felhasználó a megvásárolt Töltés teljes mennyiségét felhasználja a töltési folyamat automatikusan leáll.

5.5. A Töltés ellenértéke Eseti Felhasználók részére

Az Eseti Felhasználók részére az 5.1, 5.2 és 5.4-as pontok alapján biztosított Töltés ellenértéke az alábbi díjtételekből áll össze:

 • Felvett töltési egység (kWh)

 • Percdíj

Első 30 percben csak a felvett töltési egység (kWh) fizetendő, ezt követően minden megkezdett percért töltőhasználati percdíj kerül felszámításra egészen addig amíg a töltési folyamat le nem áll. A töltési folyamat leállásának módja elektromos gépjármű gyártónként eltérő lehet, így az Eseti Felhasználó kötelezettsége előzetesen arról meggyőződni, hogy Elektromos járműve tekintetében a töltési folyamat mikor és milyen módon áll le, ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Töltőállomás kezelőépületében megvásárolt Töltési szolgáltatás esetén az Eseti Felhasználó az előre megvásárolt töltési mennyiségen túl további percdíj fizetésére nem köteles.

A Töltési szolgáltatás megkezdését követően az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Eseti Felhasználó az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül neki nyújtott Szolgáltatástól elállni nem jogosult, annak ellenértékét a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túli esetben nem jogosult visszakövetelni.

6. Töltési szolgáltatás igénybevétele Regisztrált Felhasználóknak

Azon Felhasználó, akik az Eseti Felhasználóknál kedvezőbb feltételekkel kívánja megvásárolni a Töltést, illetve igénybe kívánja venni a Szolgáltató által nyújtott Kiegészítő Szolgáltatásokat is, az a Töltés igénybevételét megelőzően köteles a Weboldalon vagy Alkalmazásban regisztrálni és Felhasználói Fiókot létrehozni.

A Regisztrációval Keretszerződés jön létre a Szolgáltató és a Regisztrált Felhasználó között a Szolgáltatások nyújtása és igénybevétele tárgyában.

A regisztrációs folyamat során a Szolgáltató mind a Weboldalon mind pedig az Applikáción keresztül folyamatosan biztosítja a Felhasználó részére az általa megadott adatok javításának lehetőségét. A Felhasználó által megadott adatok kijavítására az email cím-en kívül a Szolgáltató a Regisztrációt követően is lehetőséget biztosít.

6.1. Regisztráció Weboldalon keresztül

A Felhasználó a Weboldalon a „Regisztrálok” menüpontba belépve köteles megadni valós e-mail címét, valamint az ott megjelenő regisztrációs adatlapon szereplő, kötelezően kitöltendő adatokat (név, mobilitelefonszám, számlázási adatok) és elfogadni a Szolgáltató Általános Szerződéses Feltételeit, valamint Adatkezelési tájékoztatóját. Ezen túlmenően a Szolgáltatáshoz tartozó, Felhasználó által meghatározott legalább 8 (nyolc) karakter hosszú jelszó megadása is szükséges. Az adatok sikeres megadását követően a Felhasználó köteles a fizetéshez használni kívánt Bankkártya adatait megadni az alábbiak szerint

 1. A Bankkártya adatokat a Felhasználónak a Szolgáltató által biztosított felületen kell megadnia. A Felhasználó kizárólag a saját nevére szóló Bankkártya adatai adhatja meg!

 2. Egy Felhasználói Fiókhoz csak egy Bankkártya rendelhető hozzá.

 3. Új Bankkártya regisztrációjához a Felhasználó által megadott bankkártya hitelesítése szükséges. Ennek során a Bankkártya megterhelésre kerül, mely összeget a Szolgáltató azonnal visszautal Felhasználónak.

A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációs jognyilatkozatát késedelem nélkül visszaigazolja és a Felhasználói fiók aktiválását kérő sms kódot és emailt küld a Felhasználó részére. Amennyiben az aktiválást biztosító email és/vagy sms 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó által megadott email címre, illetve telefonszámára, a Felhasználó köteles jelezni ezt a Szolgáltatónak.

A Felhasználó Felhasználói fiókját a Szolgáltatótól kapott emailben található aktiválási linkre kattintva vagy pedig az sms-ben kapott kódot a Weboldalon vagy az Alkalmazásba beírva tudja aktiválni. A Felhasználói fiók aktiválásával a Regisztráció teljessé válik.

6.2. Regisztráció Alkalmazáson keresztül

A Felhasználó Mobileszközére letölti és telepíti a Mobileszköz operiációs rendszerének (IOS, Android) megfelelő alkalmazásboltból (AppStore, Google Play) a Regisztrációhoz szüksége Alkalmazást.

Az Alkalmazásba való első bejelentkezéshez az „Regisztrálok” menüpontra való kattintással valós e-mail cím megadása szükséges, amely esetén egy külön, a Szolgáltatáshoz tartozó, Felhasználó által meghatározott jelszó megadása is szükséges, amely legalább 8 (nyolc) karakter hosszú. Mindemellett Felhasználó köteles kitölteni a regisztrációs adatlapot és megadni a családinevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, nyelv, jelszó, számlázási címét, postázási címét (amennyiben számlázási címtől eltér).

A továbblépéshez minden esetben szükséges az, hogy a Felhasználó jelölőnégyzet/csúszka használatával elfogadja az ÁSZF-et és nyilatkozik az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről.

Következő lépésként a Felhasználónak meg kell adnia számlázási adatait, valamint Bankkártya adatait, amellyel a későbbi fizetéseket teljesíteni tudja. A Felhasználó által megadott Bankkártyának az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 1. A Bankkártya adatokat a Felhasználónak a Szolgáltató által biztosított felületen kell megadnia. A Felhasználó kizárólag a saját nevére szóló Bankkártya adatait adhatja meg!

 2. Egy Felhasználói Fiókhoz csak egy Bankkártya rendelhető hozzá.

 3. Új Bankkártya regisztrációjához a Felhasználó által megadott bankkártya hitelesítése szükséges. Ennek során a Bankkártya megterhelésre kerül, mely összeget a Szolgáltató azonnal visszautal a felhasználónak.

A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációs jognyilatkozatát késedelem nélkül visszaigazolja és a Felhasználói fiók aktiválását kérő sms kódot és emailt küld a Felhasználó részére. Amennyiben az aktiválást biztosító email és/vagy sms 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó által megadott email címre, illetve telefonszámára, a Felhasználó köteles jelezni ezt a Szolgáltatónak.

A Felhasználó Felhasználói fiókját a Szolgáltatótól kapott emailben található aktiválási linkre kattintva vagy pedig az sms-ben kapott kódot a Weboldalon vagy az Alkalmazásba beírva tudja aktiválni. A Felhasználói fiók aktiválásával a Regisztráció teljessé válik.

6.3. Töltési szolgáltatás a Weboldalon keresztül

Az Regisztrált Felhasználó Felhasználói Fiókjában való belépést követően megnyitja a Weboldalon a „Töltő keresése” menüpontot vagy beolvassa a Töltőoszlopon található QR kódot. Amennyiben az Regisztrált Felhasználó a Weboldalt nyitja meg, akkor a „Töltő keresése” menüpontban szükséges kiválasztani az adott Töltőberendezést, majd a megfelelő csatlakozót. A QR kód beolvasása esetén azonnal az adott Töltőberendezés aloldalára kerül átirányításra, így a Regisztrált Felhasználó ott tudja kiválasztani a megfelelő, zöld színnel jelölt szabad csatlakozót. A csatlakozó kiválasztását követően a Töltési folyamat elindítására vonatkozó menüpont (csúszka) elhúzásával kezdhető meg a töltési folyamat.

A töltési folyamat elindítása után a Regisztrált Felhasználó csatlakoztathatja a kábelt és az energiaátadás megkezdődik. A töltési folyamat a Regisztrált Felhasználó által bármikor leállítható, illetve teljes töltöttség esetén az energia átadás megszakad, de amíg a töltési folyamat leállásáig (amely Elektromos gépjárműveként eltérő időben történhet) a Töltés percdíja tovább is felszámításra kerül.

Amennyiben a töltési folyamat – az energiaátadás megkezdését megelőzően - időtúllépés miatt megszakad, úgy az Regisztrált Felhasználónak a Töltés igénybevételéhez a teljes töltési folyamatot újra kell kezdeni.

6.4. Töltési szolgáltatás igénybevétele Alkalmazáson keresztül

A Regisztrációt követően a Regisztrált Felhasználó a Töltési szolgáltatást az alábbiak szerint jogosult igénybe venni.

A Regisztrált Felhasználó Felhasználói fiókjába belépve megnyitja az Alkalmazásban a „Töltő keresése” menüpontot vagy beolvassa a Töltőoszlopon található QR kódot. A „Töltő keresése” menüpontban szükséges kiválasztani az adott Töltőberendezést, majd a megfelelő csatlakozót. A QR kód beolvasása esetén azonnal az adott Töltőberendezés aloldalára kerül átirányításra, így a Felhasználó ott tudja kiválasztani a megfelelő, zöld színnel jelölt szabad csatlakozót. A csatlakozó kiválasztását követően a Töltési folyamat elindítására vonatkozó menüpont (csúszka) elhúzásával kezdhető meg Töltési folyamat.

A Töltési folyamat megkezdése után a Regisztrált Felhasználó csatlakoztathatja a kábelt és az energiaátadás megkezdődik. A töltési folyamat a Regisztrált Felhasználó által bármikor leállítható, illetve teljes töltöttség esetén az energia átadás megszakad, de amíg a töltési folyamat leállásáig (amely Elektromos gépjárműveként eltérő időben történhet) a Töltés percdíja tovább is felszámításra kerül.

Amennyiben a töltési folyamat – az energiaátadás megkezdését megelőzően - időtúllépés miatt megszakad, úgy az Regisztrált Felhasználónak a Töltés igénybevételéhez a teljes töltési folyamatot újra kell kezdeni.

6.5. Töltési szolgáltatás Ellenértéke

A Töltés elindítása után Regisztrált Felhasználó által megadott Bankkártyán nem kerül zárolásra összeg.

A töltési folyamat lezárultával a teljes Ellenérték beszedésre kerül a Regisztrált Felhasználó Bankkártyájáról.

A Regisztrált Felhasználók részére biztosított Töltés ellenértéke az alábbi díjtételekből áll össze:

 • Felvett töltési egység (kWh)

 • Percdíj

Első 30 percben csak a felvett töltési egység (kWh) fizetendő, ezt követően minden megkezdett percért töltőhasználati percdíj kerül felszámításra egészen addig amíg a töltési folyamat le nem áll. A töltési folyamat leállásának módja elektromos gépjármű gyártónként eltérő lehet, így a Regisztrált Felhasználó kötelezettsége előzetesen arról meggyőződni, hogy Elektromos járműve tekintetében a töltési folyamat mikor és milyen módon áll le, ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Töltési szolgáltatás megkezdését követően az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §.-a alapján az Eseti Felhasználó az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül neki nyújtott Szolgáltatástól elállni nem jogosult, annak ellenértékét a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túli esetben nem jogosult visszakövetelni.

6.6. MOL PLUGEE és MOL MOVE Felhasználói Fiók összekapcsolása

Felhasználónak lehetősége van a MOL PLUGEE Felhasználói Fiókját a MOL Nyrt. által működtetett hűségprogramban: a MOL MOVE-ban létrehozott felhasználói fiókjával összekapcsolni. Az összekapcsolást Felhasználó a MOL MOVE-ból tudja kezdeményezni.

A felhasználói fiókok összekapcsolása után, a MOL PLUGEE tranzakciók automatikusan megjelennek a MOL MOVE hűségprogram tranzakciók között, mely eredményeként a Felhasználó a MOL MOVE vonatkozó szabályai alapján hűségpontokat kaphat.

Felhasználó bármikor kezdeményezheti a két fiók szétválasztását a MOL MOVE ügyfélszolgálatán keresztül. Amennyiben a MOL MOVE által biztosított kuponok, kedvezmények kapcsán a Felhasználónak kérdése lenne, úgy azt a MOL MOVE elérhetőségein tudja jelezni:

Kapcsolat (molmove.hu)

A MOL MOVE ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató az alábbi linkeken érhető el:

GTC (molmove.hu)

Privacy Policy (molmove.hu)

7. Kiegészítő Szolgáltatások

Regisztrált Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi Kiegészítő Szolgáltatásokat nyújtja.

Profil:

Felhasználó módosíthatja korábban a regisztráció során megadott adatait, hozzájárulásait, illetve profilképet állíthat be.

Csomag:

Felhasználó ellenőrizheti és amennyiben erre szolgáltató lehetőséget ad, módosíthatja csomagjait/előfizetésit.

Autók:

Felhasználó hozzáadhatja gépjárművét vagy gépjárműveit (gyártó, modell, évjárat), mellyel/melyekkel igénybe veszi a szolgáltatást

Töltési előzmények:

Felhasználó ellenőrizheti korábbi töltéseit, beállíthat tetszőleges időszakot vagy választhat az előre definiált időszakok közül. Információt kaphat az egyes töltések időpontjáról, helyszínéről, igénybe vett szolgáltatásról, felvett energiamennyiségről, töltés időtartamáról, töltés azonosítójáról, töltés költségéről, töltést végző tagról/felhasználóról, töltés azonosítójáról, töltés csatlakozójáról és a töltés során igénybe vett csomagról/előfizetésről.

Tranzakciók & számlák:

Felhasználó ellenőrizheti a töltések alapján keletkezett bankkártyás terheléseket, illetve megnézheti elektronikus formában a Bizonylatokat.

Elmentett kártya:

Felhasználó kezelheti/szerkesztheti az általa megadott bankkártya adatokat, felvihet újakat és törölhet is.

Tagok:

Felhasználó hozzáadhat több alfelhasználót (családtagok, kollégák), akik a fő felhasználó fiókjában megadott fizetési adatok alapján képes a töltési szolgáltatást igénybe venni.

8. Számlázási feltételek

8.1. Számlázás Eseti Felhasználók tekintetében

A Töltésről számla kerül kiállításra.

A Töltési szolgáltatás elindítását követően a Töltés ellenértékének megfizetését tanúsító Számla kiállítása érdekében az Eseti Felhasználó köteles megadni számlázási adatait, valamint email címét, amire a Szolgáltató a számlát megküldi. Az email cím, kizárólag a Bizonylat megküldése céljára szolgál, azt a Szolgáltató egyéb célból nem tárolja, vagy használja fel.

8.2. Számlázás Regisztrált Felhasználók tekintetében

A Töltésről a Regisztrált Felhasználó kérésének megfelelő Bizonylat (számla, illetve egyszerűsített számla) kerül kiállításra, amelyet a Regisztrált Felhasználó az Felhasználói fiókjának “Tranzakciók & számlák” menüpontjába belépve talál meg. A Bizonylat alapesetben nem kerül megküldésre a Regisztrált Felhasználó e-mail címére, ezt a Regisztrált Felhasználó saját maga tudja kezdeményezni a felhasználói fiókjának “Tranzakciók & számlák” menüpontján belül.

9. Roaming

Roaming Szolgáltatás esetén a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek az alábbiakban rögzített kiegészítésekkel alkalmazandók. A jelen fejezet és az ÁSZF többi részek között felmerülő bármely eltérés esetén a jelen fejezet rendelkezései alkalmazandók.

A jelen fejezet rendelkezései kizárólag Regisztrált Felhasználókra alkalmazandók. Eseti Felhasználók töltéseire minden esetben azon MOL-csoport tag általános szerződéses feltételei irányadók, amely azon országban bejegyzett, ahol az igénybe vett Töltőberendezés található. Az érintett országat és MOL-csoport tagokat a 9.1.1., valamint 9.2.2. pontok tartalmazzák:

9.1. Általános rendelkezések

9.1.1. A Szolgáltató az alábbi országokban nyújt Roaming Szolgáltatásokat Regisztrált Felhasználók részére.

Cseh Köztársaság

Horvátország

Lengyelország

Románia

Szlovák Köztársaság

Szlovénia

9.1.2. A Szolgáltató a Roaming Szolgáltatást az alábbi MOL-csoport tagok, mint Roaming Szolgáltatók közreműködésével nyújtja mind a MOL Hálózaton Kívüli Roaming, mind a MOL Hálózaton Belüli Roaming esetén:

MOL ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. – Cseh Köztársaság

MOL Romania Petroleum Products SRL – Románia

MOL Slovenija d.o.o. – Szlovénia

SLOVNAFT a.s. – Szlovák Köztársaság

Tifon d.o.o. – Horvátország

9.1.3. A Roaming Szolgáltatás igénybevétele esetén azon Roaming szolgáltató, amelynek illetékességi területén a Roaming szolgáltatás igénybe vételére sor kerül, szerződő félként csatlakozik a Szolgáltató mellett a felek között létrejött szerződéses jogviszonyhoz. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy az összes, fent hivatkozott Roaming szolgáltatótól rendelkezik olyan kötelezettségvállalással, amelyben a Roaming Szolgáltató vállalja, hogy ebben az esetben csatlakozik a jelen Keretszerződéshez és a Felhasználó részére teljesíti az általa kért Roaming Szolgáltatást. A Roaming Szolgáltatás igénybe vételével a Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Roaming szolgáltató a Szolgáltató mellett szerződő félként csatlakozzon a felek között létrejött szerződéses jogviszonyhoz.

9.1.4. A Regisztrált Felhasználó az igénybe vett Roaming Szolgáltatás ellenértékét azon Roaming szolgáltató részére fizeti meg, amely illetékességi területén a Roaming Szolgáltatás igénybe vételére sor került.

9.1.5. Az igénybe vett Roaming szolgáltatásról a számlát is azon MOL-csoporttag állítja ki, amelynek szolgáltatási területén a roaming szolgáltatás igénybe vételére sor került. A Roaming szolgáltatás ellenértéke a Roaming szolgáltató illetékességi területén hivatalos pénznemben kerül kiszámlázásra és beszedésre a Felhasználóktól.

A Roaming szolgáltatás az alábbi módokon vehető igénybe.

9.2. MOL hálózaton belüli roaming

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó a Roaming szolgáltatók üzemeltetett Töltőberendezéseken vegyék igénybe a Töltési szolgáltatást.

9.3. MOL hálózaton kívüli roaming

9.3.1. A Felhasználónak lehetősége van jelen Keretszerződés keretében olyan, MOL-csoporthoz nem tartozó harmadik fél által üzemeltetett Töltőberendezéseken keresztül is igénybe venni a Töltési szolgáltatást, amely harmadik fél a MOL-lal erre vonatkozólag szerződést kötöttek. Ennek igénybe vételére olyan országokban van jelenleg lehetőség, amely országokban a Szolgáltató vagy valamely Roaming szolgáltató Töltési szolgáltatást nyújt.

9.3.2. A MOL hálózaton kívül elérhető Töltőberendezéseket a Szolgáltató az Applikációban és a Weboldalon eltérő színnel jelöli.

9.3.3. A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Felhasználót, hogy a MOL hálózaton kívüli roaming esetén a Felhasználó által fizetendő díjak a MOL hálózaton belül alkalmazott díjakhoz képest eltérőek lehetnek. Az adott Töltőberendezés használatának díját és elérhetőségét – a Töltőberendezést üzemeltetőktől származó információk alapján - a Szolgáltató az Applikációban és a Weboldalon is feltünteti, azonban ezen információk tényszerűségével kapcsolatosan felelősséget nem vállal. A Töltőberendezés esetleges meghibásodását a Felhasználó a Töltőberendezést üzemeltető harmadik fél ügyfélszolgálatán jelezheti, a meghibásodás elhárításával kapcsolatosan a Szolgáltatót és a Roaming Szolgáltatót felelősség nem terheli.

9.4. A Szolgáltató felhívja a Regisztrált Felhasználók figyelmét, hogy – a jelen ÁSZF 17. fejezetében rögzített – különös feltételek is vonatkozhatnak bizonyos országokban a Roaming Szolgáltatások igénybe vételére. Eltérés esetén ez különös feltételek irányadók.

10. A szolgáltatás megszüntetése, a Felhasználói Fiók törlése

10.1. Felhasználói Fiók törlése a Regisztrált Felhasználó álta l

A Regisztrált Felhasználó bármikor jogosult Felhasználói Fiókjának törlését kezdeményezni a következő csatornákon: a Weboldalon, e-mailben, telefonon vagy az Alkalmazáson keresztül (App menü > Fiókom > Profil > Fiókom törlése).

Mindezen kérések az Ügyfélszolgálathoz kerülnek, amely a kérés alapján kezdeményezi az ügyféladatok Törlését a rendszerben.

Regisztrált Felhasználó esetén, amennyiben a Felhasználónak nincs fennálló tartozása, a Felhasználói Fiók törlésére a törlés kezdeményezésétől számított 30 napon belül kerül sor azzal, hogy a Regisztrált Felhasználó a törlés kezdeményezését követően a Töltési Szolgáltatást Regisztrált Felhasználóként nem jogosult igénybe venni.

Felhasználó a Felhasználói Fiók törlését megelőzően jogosult a Felhasználói Fiók és Regisztrációjának visszaállítására, illetve törlési szándékának visszavonására. Ennek elmulasztása esetén a Felhasználó csak ismételt regisztrációval veheti igénybe ismételten Regisztrált Felhasználóként a Töltési szolgáltatást.

10.2. Felhasználói Fiók korlátozása vagy törlése a Szolgáltató álta l

A Szolgáltató jogosult a Regisztrált Felhasználó Felhasználói Fiókját akár azonnali hatállyal is törölni, illetve Felhasználó általi igénybevételét felfüggeszteni amennyiben

 • a Regisztrált Felhasználó megsérti jelen ÁSZF-et,

 • a Regisztrált Felhasználó magatartásával sérti a MOL jóhírnevét, vagy mások jogait és törvényes érdekeit, vagy

 • a Regisztrált Felhasználó magatartásával a Szolgáltató részére kárt okozott, vagy

 • a Regisztrált Felhasználó a regisztráció, illetve a Szolgáltatás igénybevétele során valótlan vagy hamis adatokat közölt, vagy

 • A Regisztrált Felhasználó a Szolgáltatás Ellenértékét, és/vagy jogosulatlan parkolás miatt kirótt esedékes díjtételét esedékességkor nem egyenlíti ki,

 • jogi személy Regisztrált Felhasználó fizetésképtelen, vele szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor.

A Szolgáltató a fenti okok miatt végrehajtott korlátozás vagy azonnali hatályú törlés esetén nem köteles előzetesen értesíteni a Regisztrált Felhasználót annak megtörténtéről. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget ezen pontban foglalt törlések vagy korlátozások következtében fellépő esetleges károkért.

A Szolgáltató jogosult azonnali hatályú törlés esetén az ezzel összefüggésben keletkezet kárát a felhasználóval szemben érvényesíteni.

A fentieken felül a Szolgáltató fenntartja a jogát,

 • minden olyan fiók deaktiválására, amely legalább hat (6) hónapig nem volt aktív;

 • a deaktivált fiókok adatainak törlésére

 • hogy bármikor, bármilyen okból és előzetes értesítés nélkül leállítsa az alkalmazás vagy a szolgáltatás nyújtását vagy a hozzáférést a webhelyhez, amennyiben az a webhely illetve a szolgáltatás nyújtásának informatikai-biztonsági, személyes adatok biztonsága vagy egyéb nyomós okból szükséges. A Szolgáltató ez esetben az érintett Felhasználókat rendszerüzenettel értesíti a szolgáltatás, illetve a felhasználó fiókhoz való hozzáférés visszaállításáról.

11. Adatvédelem

11.1 A Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket és adatvédelmi tájékoztatót az 2. számú melléklet tartalmazza.

11.2 Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

12. Értesítések

12.1 Értesítés tértivevényes levél útján

Amennyiben a Felek közötti jogviszonyból származó igény érvényesítéséhez vagy valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítés szükséges, és a címzett Fél a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

12.2 Értesítés elektronikus úton

A szerződés teljesítésével összefüggő információkról - ideértve a Szolgáltatás ellenértékének nem teljesítése esetén a Felhasználó részére Szolgáltató, Roaming Szolgáltató által küldött megkereséseket, felszólításokat is - a Regisztrált Felhasználó és a Szolgáltató elektronikus úton – a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának e-mail címén, illetve a Regisztrált Felhasználó által megadott e-mail címen – értesítik egymást.

A fenti e-mail címekre és e-mail címekről elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő .

Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások hivatalos, illetve cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Felhasználóhoz, illetve a Szolgáltatóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a Szolgáltató vagy a Felhasználó nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés megkötésének időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött levél (e-mail) csak abban az esetben minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és amennyiben ezt jelen Szerződés kifejezetten megengedi.

13. Felelősség

13.1 Szolgáltató felelőssége

13.1.1 A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználó által a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevételével, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által elfogadott szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt.


13.1.2 Szolgáltató a felelősségét az életet, testi épséget, egészséget károsító magatartásért való felelősségre és a Szolgáltató szándékos magatartásából eredő károkozásra korlátozza. Szolgáltató – fentieken kívül – semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért – ideértve különösen az elmaradt hasznot és a következménykárt –, amelyek a Szolgáltatás használatából erednek.


13.1.3 A Szolgáltató az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető.


13.1.4 A Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, így például, de nem kizárólag elektromos, internet vagy számítógépes hálózati kimaradásért.


13.1.5 Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás használatából, nem megfelelő működéséből, vagy az Alkalmazás bármely részének vagy tartalmának törléséből eredő károkért.


13.1.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személy tulajdonában vagy használatában álló Töltőberendezés igénybevétele során a harmadik személy által meghatározott és a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett területfelhasználati feltételek alkalmazásával kapcsolatosan.


13.2 Felhasználó felelőssége

13.2.1 A Felhasználó az ÁSZF-ben foglalt előírások vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb szabály megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles.

13.2.2 Felhasználó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

13.2.3 Felhasználó felelős és szavatol azért, hogy a Töltési szolgáltatást kizárólag olyan Elektromos járművel és ahhoz tartozó kiegészítőkkel vegye igénybe, amely rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a mindenkor hatályos, Elektromos járművekre és azok kiegészítőire vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványoknak mindenben megfelel. A fenti követelményeknek nem megfelelő Elektromos járművel vagy annak kiegészítőjével igénybe vett Töltési szolgáltatásból eredő minden kárért a Felhasználó felel.

13.2.4 Az ÁSZF előírásainak vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb szabály megsértéséből származó minden költség, kár és egyéb hátrányos jogkövetkezmény kizárólag a szerződésszegő Felhasználót terheli és a Felhasználó köteles a Szolgáltatót mentesíteni minden olyan kár, költség alól, amelyet harmadik személy a Szolgáltatóval szemben a Felhasználó szerződésszegése (az ÁSZF előírásainak vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb szabály megsértése) miatt érvényesít.

13.2.5 A Felhasználónak tudatában kell lennie annak, hogy a töltőberendezések magas feszültségű készülékek, amelyek kifejezetten elektromos jármű töltésére szolgálnak és ezért a működési és használati előírásoknak megfelelően használhatóak. A Szolgáltatónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozzon minden szándékos helytelen használatot, de nem tehető felelőssé azért a kárért, amelyet a Felhasználó a helytelen használat következtében elszenvedhet.

13.2.6 Felhasználó felelős azért, hogy valós személyes adatokat, illetve működő, érvényes e-mail címet adjon meg, illetve a regisztráció során megadott e-mail címét a Szolgáltatás igénybevétele alatt fenntartsa. Szolgáltató nem vonható felelősségre értesítés elmulasztásából eredő bármely kárért, illetve Szolgáltató jogosult a 8.3 pont szerinti késedelmes tartozásból eredő pótdíjak kiterhelésére abban az esetben is, ha a fizetési felszólítás azért nem volt kézbesíthető, mert Felhasználó megadott e-mail címét, jelen pontban foglaltak szerint nem tartotta fenn vagy hamis e-mail címet vagy lakcímadatot közölt.

13.2.7. A Regisztrált Felhasználó köteles a Felhasználói fiókjába való belépéshez, és így a Szolgáltatás azon keresztül történő igénybevételéhez szükséges adatok védett módon, harmadik személyek által hozzá nem férhető módon tárolni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károk tekintetében, amelyek abból kifolyólag keletkeztek, hogy a Regisztrált Felhasználhatónak felróható okból ezen adatok harmadik személyek részére hozzáférhetővé vállnak.

14. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

14.1 A Felhasználó panaszával írásban vagy szóban az Ügyfélszolgálathoz fordulhat az Ügyfélszolgálat postai vagy e-mail címén, illetve telefonszámán vagy a Szolgáltatást nyújtásnak helyszínén elérhető Szerződött Partner kijelölt munkavállalóinál.

A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás esetén a Felhasználó panaszával közvetlenül a kútkezelőhöz is fordulhat a töltőállomáson.

14.2 Amennyiben a Felhasználó panaszát szóban terjeszti be az Ügyfélszolgálaton, úgy arról az Ügyfélszolgálat jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen átadja a Felhasználónak vagy, telefonon előterjesztett panasz esetén, a panaszra kialakított válasz megküldésével egyidejűleg adja át a Felhasználónak.

Amennyiben a Felhasználó panaszát szóban terjeszti be a töltőállomás kútkezelőjénél, úgy arról a kútkezelő jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen átadja a Felhasználónak.

Amennyiben a Felhasználó panaszát szóban terjeszti be a Szerződött Partner kijelölt munkavállalóinál, úgy arról a kijelölt munkavállaló jegyzőkönyvet vehet fel és annak egy másolati példányát személyesen átadja a Felhasználónak.

14.3 A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 1. Felhasználó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

h) nyilatkozat az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról

i) használt töltőberendezés azonosítója, típusa

j) használt töltőcsatlakozó típusa

k) gépjármű típusa, évjárata

14.4 Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Abban az esetben, ha a Felhasználó durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

14.5 Szolgáltató a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Felhasználónak harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panaszt elutasító álláspontját

Szolgáltató indokolni köteles.

14.6 A Szolgáltató a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

14.7 A Felhasználó fogyasztói jogvita esetén panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (Kormányhivatalhoz), mely elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:

Fogyasztói Portál (kormany.hu)

A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van a lakóhelye, valamint tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

Szolgáltató a békéltető testület által hozott határozatot nem fogadja el kötelezésként.

A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési weboldalt is, mely az alábbi honlapon érhető el:

http://ec.europa.eu/odr

Panaszának rögzítését pedig az alábbi honlapon tudja kezdeményezni:

Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu)

15. Marketing

15.1. A Szolgáltató általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat küldhet postai úton, e-mailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben vagy applikáción keresztül, amennyiben ahhoz a Felhasználó hozzájárul.

15.2.A Weboldalon vagy az Alkalmazáson keresztül hirdethet vagy promóciók, nyereményjátékok kapcsán elérhetővé tehet bizonyos, harmadik féltől származó szolgáltatók, szponzorok, hirdetők (továbbiakban: „Kereskedők”) kínálatát. A Szolgáltató nem működteti és nem ellenőrzi a Kereskedők által kínált vagy nyújtott termékeket vagy szolgáltatásokat, és nem felelős a Felhasználó által a Kereskedők számára nyújtott információkért. A Kereskedők akciókról, promóciókról nyújtott tájékoztatása, részvételi szabálya, (beleértve az adatvédelmi tájékoztatókat) független ügyletnek minősülnek a Kereskedő és a Felhasználó között, az abban foglaltak tartalmáért és azok betartásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és a Kereskedők független vállalkozók, és egyik fél sem rendelkezik felhatalmazással vagy kötelezettségvállalással a másik nevében.

15.3. A Weboldal, vagy az Alkalmazás tartalmazhat marketing és promóciós ajánlatokkal összefüggésben linkeket más webhelyekre. A Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalakon kifejezett tartalomért, pontosságért vagy informatikai biztonságáért, és a Szolgáltató nem vizsgálja meg, és nem ellenőrzi azok pontosságát vagy teljességét. A Felhasználó saját felelősségére nyitja meg ezeket a harmadik fél által működtetett webhelyeket. A Kereskedők felelősek annak biztosításáért, hogy a webhelyen vagy a mobilalkalmazásban elérhetővé tett reklámok, promóciók vagy nyereményjátékok anyagok pontosak és megfeleljenek az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek. A Szolgáltató nem felelős a Kereskedők anyagainak, termékeinek jogellenességéért, bármilyen hibájáért, pontatlanságáért vagy kellék-vagy jogszavatossági problémáért.

15.4. Amennyiben egy nyereményjáték, promóció kapcsán a Szolgáltató független ügynökséget, marketingirodát bíz meg annak lebonyolításával, a Szolgáltató nem felelős a jelentkezések feldolgozásáért, teljesítéséért, a számlázásért és a nyereményjátékkal összefüggésben biztosított ügyfélszolgálatért.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A Felek kötelesek a Szolgáltatásigénybevétele szempontjából jelentős bármely tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén tájékoztatni egymást.

Amennyiben a Felhasználó adataiban változás következik be, Felhasználó köteles a Szolgáltató felé jelezni a változással érintett adatok körét, és a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül bejelenteni az Ügyfélszolgálaton az új érvényes adatokat.

16.2 A szerződés megkötésével Felhasználó igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a www.mol.hu internetes oldalon vagy a töltőállomáson nyomtatott formában elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el, a követelmények ismeretének hiányára a Szerződés teljesítése során nem hivatkozhat.

16.3 Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány, Kormány által elrendelt veszélyhelyzet vagy ahhoz hasonló intézkedés stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák, vagy – a pénzügyi teljesítés esetén kivéve – jelentős mértékben megnehezítik az adott fél számára a szerződéses kötelezettségek teljesítését.

16.4 Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF-ben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen ÁSZF-ben kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.

16.5 A szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdéseket Felek a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik.

16.6 A szerződés (egyedi szerződés és ÁSZF mellékleteivel együttesen) képezi a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását.

16.7 Az ÁSZF különböző nyelven kiadott változatai között, eltérés esetén a magyar nyelvű változat irányadó.

17. A MOL Česká republika, s.r.o. Roaming Szolgáltatásra vonatkozó különös rendelkezések

A Cseh Köztársaságban nyújtott Roaming Szolgátatás esetén a Roaming Szolgátató a MOL Česká republika, s.r.o., székhely: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, azonosító szám: 49450301, adószám: CZ49450301, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, ügyiratszám: C 96735. Ügyfélszolgálat: Telefonszám: +420 296 330 822, www.molplugee.cz

A jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket az alábbiakban felsorolt kiegészítésekkel kell alkalmazni. Ha a jelen fejezet és az ÁSZF többi része között eltérés van, a jelen fejezet rendelkezései az irányadók.

  1. Az ÁSZF 13.1.2. és 15.4. pontja nem alkalmazandó.

  1. Az ÁSZF alábbi rendelkezései az alábbi módosításokkal alkalmazandók:

4. A Szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

4.5 A Töltési Helyen csak elektromos járművek állhatnak meg. A megvásárolt töltési időszak lejártát vagy a Töltés Szolgáltató/Roaming Szolgáltató általi megszakítását követően a Regisztrált Felhasználónak 5 perces türelmi idő áll a rendelkezésére, hogy Elektromos Járművével elhagyja a Töltési Helyet, és átadja a Töltési Helyet a következő Felhasználónak. A türelmi idő lejárta után a Regisztrált Felhasználónak el kell hagynia a Töltési Helyet Elektromos Járművével a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében.

6. Regisztrált Felhasználók által igénybe vett Töltési Szolgáltatás

6.3. Töltési Szolgáltatás a Weboldalon keresztül

A Regisztrált Felhasználó Felhasználói fiókjába való belépést követően megnyitja a "Töltő keresése" menüpontot a Weboldalon, vagy beolvassa a QR-kódot a Töltőoszlopon. Ha a Regisztrált Felhasználó megnyitja a Weboldalt, akkor a "Töltő keresése" menüpontban ki kell választania a Töltőt és a megfelelő csatlakozót. A QR-kód beolvasása után azonnal átirányításra kerül az adott töltőeszköz aloldalára, hogy a Regisztrált Felhasználó ott kiválaszthassa a megfelelő zöld csatlakozót. A csatlakozó kiválasztása után a Felhasználó elindíthatja a töltési folyamatot a Töltési folyamat elindításához kapcsolódó menüpont (csúszka) húzásával.

A töltési folyamat megkezdése után a Regisztrált Felhasználó csatlakoztathatja a kábelt, és megkezdődik az energiaátadás. A töltési folyamatot a Regisztrált Felhasználó bármikor leállíthatja, illetve az energia átadás megszakad, amikor a jármű teljesen fel van töltve, azonban mindaddig, amíg a Regisztrált Felhasználó le csatlakoztatja le a kábelt az Elektromos járműről, percenkénti díj kerül felszámításra.

Ha a töltési folyamat megszakad az áramátadás megkezdése előtti időtúllépés miatt, a Regisztrált Felhasználónak újra kell indítania a teljes töltési folyamatot a Töltés használatához.

6.4. Töltési szolgáltatás az Alkalmazáson keresztül

A Regisztrációt követően a Regisztrált Felhasználó jogosult a Töltési Szolgáltatás igénybevételére az alábbiak szerint.

A Regisztrált Felhasználó megnyitja a "Töltő keresése" menüpontot az Alkalmazásban, vagy beolvassa a QR-kódot a töltési oszlopban. Ha a Regisztrált Felhasználó megnyitja az alkalmazást, ki kell választania a töltőeszközt, majd a megfelelő csatlakozót a "Töltő keresése" menüpontban. A QR-kód beolvasása után a Regisztrált Felhasználó azonnal átirányításra kerül az adott töltőeszköz aloldalára, hogy ott kiválaszthassa a megfelelő zöld csatlakozót. A csatlakozó kiválasztása után elindíthatja a töltési folyamatot a menüelem (csúszka) húzásával.

A töltési folyamat megkezdése után a Regisztrált Felhasználó csatlakoztathatja a kábelt, és megkezdődik az áramátadás. A töltési folyamatot a Regisztrált Felhasználó bármikor leállíthatja, vagy az áramátadás megszakad, amikor a jármű teljesen fel van töltve, azonban amíg a Regisztrált Felhasználó le nem bontja az elektromos járművet a kábel percenkénti áráról.

Ha a töltési folyamat megszakad az áramátadás megkezdése előtti időtúllépés miatt, a Regisztrált Felhasználónak újra kell indítania a teljes töltési folyamatot a Töltés használatához.

6.5. Töltési szolgáltatás kifizetése

A Regisztrált Felhasználók által teljesített fizetés az alábbi díjakból áll:

 • Fogyasztott töltőegység (kWh)

 • Díj percenként

A töltés 31. percétől számított percenkénti díj minden további percig felszámításra kerül, amíg a Regisztrált Felhasználó le nem választja az Elektromos Járművet a kábelről.

A felszámított egység aktuális összegét és a percenkénti árat a jelen ÁSZF 1. számú melléklete határozza meg.

A Töltési szolgáltatás megkezdését követően, a Cseh Polgári Törvénykönyv 1837. § a) pontja alapján a Regisztrált Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó elállási határidő lejárta előtt ne lépjen vissza az Alkalmazáson vagy a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatástól.

13. A Felhasználó felelőssége

13.2.6. A Felhasználó felelős a valós személyes adatok és az érvényes, meglévő e-mail cím megadásáért, valamint a Szolgáltatás használata során megadott e-mail cím megőrzéséért. A Roaming Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó érvényes személyes adatainak közlésének elmulasztásából eredő károkért.

14. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

14.1 A Regisztrált Felhasználó panaszával szóban vagy írásban, az Ügyfélszolgálat levelezési címével, e-mail címével vagy telefonszámával léphet kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, vagy felveheti a kapcsolatot a Roaming Szolgáltató kijelölt, a Szolgáltatás helyszínén elérhető munkatársaival.

A fentieken túl a Felhasználó panasszal fordulhat a Roaming Szolgáltató bármely töltőállomásán, ahol a töltőt közvetlenül a szolgáltató töltőállomásán vagy székhelyén helyezik el.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatás hibáját indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásától számított 24 hónapon belül közölni.

A Felhasználónak a Szolgáltatás hibáiból eredő jogai:

Ha a Felhasználó nem határozza meg a panasz kezelésének módját, akkor a Roaming Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alább felsorolt lehetőségek egyikét kérheti, attól függően, hogy a hiba a Szolgáltatás elhárítható vagy nem elhárítható hibája.

Elhárítható hibák

Ha a Szolgáltatás hibáit eltávolítják, a Felhasználónak joga van választani:

a) korrekciós szolgáltatás nyújtása,

b) a Szolgáltatásban nem szereplő szolgáltatások nyújtása, vagy

c) ésszerű kedvezmény a Szolgáltatás árából.

Nem elhárítható hibák esetén a Felhasználónak joga van választani:

a) a Szolgáltatási szerződéstől való elállás; vagy

b) ésszerű kedvezmény a Szolgáltatás árából.

14.5 A Roaming Szolgáltató a Regisztrált Felhasználó panaszára adott érdemi válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül e-mailben vagy ajánlott levélben megküldi a Regisztrált Felhasználónak. A panaszt elutasító döntés indokolása a Roaming Szolgáltatót terheli.

14.6 A Roaming Szolgáltató a panaszt, illetve az abban rögzített jegyzőkönyvet, valamint az érdemi válasz másolati példányát 4 (négy) évig megőrzi, és azt az azt felügyelő hatóságok kérésére bemutatja.

14.7 Fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat, és javaslatot tehet a jogvita bíróságon kívüli rendezésére a kijelölt szervhez a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére, amely Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, Központi Felügyelőség - ADR Osztály, Štěpánská 15, 120 00 Prága 2, e-mail: adr@coi.cz, honlap: adr.coi.cz.

18. Kintlevőség kezelése

18.1. Ha Felhasználó fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató, Roaming Szolgáltató előző pontokban foglaltakon túl fizetési felszólítást küldhet Felhasználónak, és a késedelembe esés napjától számított 6. napon a Szolgáltató, Roaming Szolgáltató a Díjszabásában erre a célra rögzített összegű kötbér kiterhelésére is jogosult.

18.2. Ki nem egyenlített töltésenként fizetendő kötbér összege országos bontásban:

• Magyarország – 6 000 HUF

• Horvátország – 16 EUR

• Szlovénia – 16 EUR

• Románia – 80 RON

• Csehország – 400 CZK

• Szlovákia - 16 EUR

18.3. Roaming szolgáltatás igénybevétele esetén Szolgáltató vagy Roaming Szolgáltató jogosult a fizetési felszólítás küldésére, kintlevőség behajtására, igény érvényesítésére.

18.4. Felhasználó felhatalmazza a Szolgáltatót, Roaming Szolgáltatót arra, hogy terheléseket kezdeményezzen a regisztrált fizetőeszközére minden a Keretszerződés, Egyedi Szerződés alapján felmerülő díj, költség, bírság, kártérítés, kötbér vonatkozásában.

18.5. Szolgáltató, Romaing Szolgáltató igénye érvényesítése érdekében jogosult követeléskezelő társaságot, ügyvédi irodát megbízni.

18.6. Felhasználó fizetési késedelme esetén Szolgáltató, Romaing Szolgáltató jogosult a törvényes késedelmi kamat felszámítására is, továbbá Felhasználó köteles megtéríteni a fizetési felszólítások kibocsátásával, követeléskezelő társaság részére történő átadásával és eljárásával kapcsolatban, valamint ügyvédi iroda bevonásával kapcsolatban, a Díjszabásban rögzített összegű kötbéren felül felmerülő esetleges díjakat, költségeket is.

18.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Keretszerződésből eredő követeléseit engedményezze. Ebben az esetben Szolgáltató átadja a követelés engedményezéséhez szükséges adatokat az engedményesnek, aki az adatokat a követelés behajtása céljából kezeli. Ebben az esetben Felhasználó az engedményes részére köteles tartozását teljesíteni.

18.8. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás ellenértékét nem egyenlíti ki esedékességkor, úgy magatartása az értéket alapul véve megalapozza a lopás szabálysértésének vagy bűncselekményének alapos gyanúját, mely esetben Szolgáltató, Roaming Szolgáltató jogosult a szükséges intézkedéseket megtenni, a rendőrséget értesíteni.

19. ELEKTROMOBILITÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK

VÁLLALATI ÜGYFELEKRE ÉS ÜZLETI FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEI

Ha jelen, Vállalati Ügyfelekre és Üzleti Felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések nem rendeznek valamely kérdést, akkor az ÁSZF egyéb, általános rendelkezései irányadóak. Ha jelen pontban foglalt speciális feltételek és az ÁSZF egyéb rendelkezései között ellentmondás lenne, akkor a Vállalati Ügyfelek és Üzleti Felhasználók vonatkozásában jelen pontban foglalt speciális rendelkezések az irányadóak.

Vállalati Ügyfél:A Szolgáltatóval Vállalati Keretszerződést kötő, a mindenkor hatályos Ptk. szerinti jogi személy, amely jelen Vállalati Keretszerződés alapján, saját költségviselése mellett jogosult a Szolgáltatás, Roaming Szolgáltatás igénybevételét az általa kiválasztott magánszemélyek részére biztosítani.

Üzleti Felhasználó: Az a természetes személy, akit a Vállalati Ügyfél a Vállalati Keretszerződés alapján feljogosít arra, hogy a Vállalati Ügyfél költségviselése mellett a szolgáltatást az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően igénybe vehesse. Amennyiben a Vállalati Keretszerződés ettől eltérően nem rendelkezik, úgy az Üzleti Felhasználóra a Plugee ÁSZF Felhasználókra vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Vállalati Keretszerződés: a Szolgáltató és Vállalati ügyfél között létrejött szerződés, mely rögzíti a Szolgáltatás használatával kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket. A Vállalati Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a Plugee ÁSZF. A Vállalati Keretszerződés és a Plugee ÁSZF közötti eltérés esetén a Keretszerződés rendelkezései az irányadóak.

19.1. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos alapvető rendelkezések

A Vállalati Ügyfélnek az általa megadott Üzleti Felhasználói vehetik igénybe a Szolgáltató által nyújtott elektromobilitás szolgáltatást.

Az Üzleti Felhasználók a Szolgáltatást csak úgy tudják igénybe venni, hogy regisztrálnak a Plugee driver portálon keresztül a www.molplugee.hu oldalon vagy a MOL Plugee applikációban. A Szolgáltatás telefonos applikáción keresztül vehető igénybe Üzleti Felhasználók által. Regisztrációhoz szükséges a Vállalati Keretszerződés megkötése.

A kártya forgalma havi rendszerességgel kerül összesítésre Szolgáltató back-end rendszere alapján, mely a Felek közötti elszámolás alapját képezi.

19.2. Vállalati ügyfél jogai, kötelezettségei

Vállalati Ügyfél köteles a Szolgáltatás használatára jogosult Üzleti Felhasználók listáját Szolgáltató részére megküldeni, naprakészen tartani, és a változásokról Szolgáltatót tájékoztatni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a jogosultak listájára tévesen felvett vagy késedelmesen törölt Üzleti Felhasználók általi jogosulatlan használatából eredő díjtartozás, egyéb keletkezett költségek és esetleges károk bekövetkezése miatt. Vállalati Ügyfél az ebből eredő használati díjat, illetve minden egyéb költséget és okozott kárt köteles Szolgáltató részére megtéríteni.

Vállalati Ügyfél köteles az általa feljogosított Üzleti Felhasználók által igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét a Vállalati Keretszerződésben foglaltak szerint megfizetni.

Vállalati Ügyfél felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő Üzleti Felhasználói a Plugee ÁSZF megszegése folytán keletkezett bármely költséget, az ÁSZF megszegéséből adódóan fizetendő kártérítés összegét a Szolgáltatónak a Szolgáltató írásbeli felhívására közvetlenül megfizeti.

Vállalati Ügyfél felelősséget vállal azért, hogy az Üzleti Felhasználói által a töltőberendezésekben okozott kárt megfizeti.

A költség, illetve a kártérítési összeg Üzleti Felhasználó felé történő esetleges továbbterhelése, elszámolása a Vállalati Ügyfél feladata.

19.3. Elszámolás, árak

Szolgáltató a Vállalati Keretszerződésben rögzített áron nyújtja a jelen ÁSZF-ben rögzített Szolgáltatást, Roaming Szolgáltatást Vállalati Ügyfél részére.

Vállalati Ügyfél havonta fizet a Szolgáltató részére. A Szolgáltató havi gyakorisággal a tárgyidőszaki Szolgáltatásokról összesítő elszámolást állít ki a Vállalati Ügyfél részére, melyet a jelen Vállalati Keretszerződésben meghatározott szerződéses kapcsolattartója részére e-mailben küld meg. Szolgáltató az összesítő elszámoláshoz egy tételes kimutatást készít, amely tartalmazza az adott elszámolási időszakra vonatkozó tranzakciók során kiterhelt díjakat.

A Vállalati Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésből származó lejárt tartozását - ha a Szolgáltatóval szemben követelése van - a követeléssel szemben a Szolgáltató a Szolgáltatások ellenértékeként beszámítsa. A számlát a Szolgáltatás Igénybevételéről szolgáltató állítja ki havi gyakorisággal. Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 164. § -a értelmében a teljesítésekről havonta, a tárgyidőszaki teljesítésekről a tárgyidőszakot követő 15 napon belül gyűjtőszámlát bocsát ki.

19.4. Elektronikus számlázás

Vállalati Ügyfél elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a számlázás módja elektronikus számlázás. Számláit Szolgáltató elektronikus úton továbbít a Vállalati Ügyfél részére. Elektronikus számlát a Szolgáltató az ÁFA törvény és a vonatkozó hatályos rendeletek alapján bocsát ki. Szolgáltató az e-számlát a Vállalati Ügyfél által a Vállalati Keretszerződésben rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldi el. A Vállalati Ügyfél által megadott e-mail címre küldött e-számla az elküldéstől számított 5. napon a Vállalati Ügyfél által elfogadottnak minősül, amennyiben a Vállalati Ügyféltől nem érkezik ezzel ellentétes írásbeli információ. A Vállalati Ügyfél felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változásról annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül értesítse a Szolgáltató-t, a info@molplugee.hu email címre küldött értesítéssel.

A Szolgáltató által kibocsátott e-számla az ÁFA törvény vonatkozó követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. A Vállalati Ügyfél köteles az e-számlák megőrzési kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Abban az esetben, ha a Szolgáltató elektronikus levelezési rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e-számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papírra nyomtatva történik meg. A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon közölni a másik féllel a szerződésben szereplő kapcsolattartókon keresztül. A technikai akadályoztatás megszűnését követően felek ismét az e-számlázásra térnek vissza.

19.5. Fizetési késedelem

Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkor hatályos Ptk.-ban foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 365 napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni.

19.6. Elektronikus kapcsolattartás

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást.

A Szolgáltatónak és a Vállalati Ügyfélnek a szerződés teljesítése során eljáró kapcsolattartóinak elérhetőségeit a Vállalati Keretszerződés tartalmazza.

A fenti kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vállalati Ügyfélhez, illetve a Szolgáltatóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet.

Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak. Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött levél (e-mail) csak abban az esetben minősül hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és amennyiben ezt jelen szerződés kifejezetten megengedi.

Fizetési feltételek

Vállalati Ügyfél a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a számla kiállításától számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap vagy bankszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő első munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie.

Vállalati Ügyfél fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

A Vállalati Ügyfél köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla sorszámát feltüntetni. Ennek hiányában Szolgáltató jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Vállalati Ügyfél esedékes kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt, pedig a Vállalati Ügyfél legkorábban esedékessé vált tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szolgáltató az így kiegyenlített tartozásokról köteles Vállalati Ügyfelet írásban értesíteni.

A küldő bank költségeit a Vállalati Ügyfél, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket az Szolgáltató viseli.

19.7. Tértivevényes kézbesítés

Amennyiben a Vállalati Keretszerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

19.8. A Vállalati Keretszerződés megszűnése

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalati Keretszerződés megszűnik, úgy az Üzleti Felhasználó regisztrációja is törlésre kerül, így Üzleti Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

Vállalati Keretszerződés megszűnése esetén a Vállalati Ügyfél köteles tájékoztatni az Üzleti Felhasználókat, hogy a Szolgáltatást nem tudják igénybe venni a Vállalati Keretszerződés megszűnését követően.

19.9. A Vállalati Keretszerződés megszüntetése rendes felmondással

A Felek bármelyike jogosult a Vállalati Keretszerződést írásban, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani.

A felmondást tartalmazó iratot személyesen, futárral vagy tértivevényes levél, vagy e-mail útján kell a másik Félnek kézbesíteni. Amennyiben a felmondás elektronikus úton küldött levél útján kerül továbbításra, úgy az akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben azt a Vállalati Ügyfél képviseletére jogosult Fél írta alá.

Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással szemben elszámolni.

19.10. A Vállalati Keretszerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése

Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén Szolgáltató jogosult a Vállalati Keretszerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani:

a) Vállalati Ügyfél nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexében foglaltakat, vagy

b) Vállalati Ügyfél Üzleti Felhasználói a Szolgáltatást olyan módon veszik igénybe, hogy Szolgáltató az ÁSZF szerint jogosult lenne azonnali hatállyal felmondani az Üzleti Felhasználó Keretszerződését,

c) Vállalati Ügyfél megsérti a titoktartási kötelezettségét, vagy

d) Vállalati Ügyfél nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szolgáltató jó hírét, üzleti tisztességét, vagy

e) Vállalati Ügyfél elmulasztja a Vállalati Keretszerződésben rögzített teljesítési határidőt, vagy

f) Vállalati Ügyfél a Vállalati Keretszerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a Szolgáltató megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy

g) Vállalati Ügyfélnek bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a szolgáltató-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számoltatják át EUR-ra), vagy

h) Vállalati Ügyfél fizetésképtelen vagy Vállalati Ügyféllel szemben felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás kezdeményezésére került sor.

A rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, tértivevényes levél útján vagy email útján kell a Vállalati Ügyfélnek kézbesíteni.

Amennyiben a rendkívüli felmondás elektronikus levél útján kerül továbbításra, úgy az akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben azt a Vállalati Ügyfél képviseletére jogosult Fél írta alá.

A Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni.

Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

19.11. Referencia

Vállalati Ügyfél a Vállalati Keretszerződésre, illetve a Szolgáltatóval való együttműködésre kizárólag akkor jogosultak referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Szolgáltató ehhez előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Szolgáltató jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

19.12. Üzleti partneri Etikai Kódex elfogadása

A Vállalati Keretszerződés aláírásával Vállalati Ügyfél igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a www.mol.hu internetes oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

19.13. Személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések

A Vállalati Ügyfél vállalja, hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar jogszabályi rendelkezéseket, így különösen az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja. Vállalati Ügyfél köteles a személyes adatok továbbítása előtt az érintett Üzleti Felhasználókat megfelelően tájékoztatni adatkezeléséről, a szükséges nyilatkozatokat beszerezni és Szolgáltató részére továbbítani.

Vállalati Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltató részére történő személyes adat átadás során a jogszabályi rendelkezéseknek az érintettek vonatkozásában, részükre megfelelő tájékoztatást adva, az ÁSZF rendelkezéseire és elérhetőségére való figyelemfelhívás mellett eleget tett. Ennek elmaradásából eredő károkért Vállalati Ügyfél helytállni köteles a Szolgáltató felé.

Vállalati Ügyfél jelen ÁSZF vonatkozásában az Üzleti Felhasználók adatai tekintetében önálló Adatkezelőnek minősül. Az Adatkezelési Szerződés a Vállalati Keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Abból a célból, hogy a Vállalati Ügyfél ellenőrizni tudja, hogy az általa feljogosított Üzleti Felhasználó a Vállalati Ügyfél és az Üzleti Felhasználó között a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan létrejött megállapodásnak megfelelő célból veszik igénybe a Szolgáltatást, a Vállalati Ügyfél kérésére a Szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi előírások előírásaival összhangban átadhatja a Vállalati Ügyfélnek a vizsgálattal érintett Üzleti Felhasználó útvonal adatait. Az adatátadás feltétele, hogy a Vállalati Ügyfél a vonatkozó adatkezelési kötelezettségeket betartsa.

19.14. Titoktartás

A Felek kijelentik, hogy a Vállalati Keretszerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Vállalati Keretszerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Vállalati Keretszerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a Szolgáltató szavatolja.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a Szolgáltató részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási Szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Szolgáltató által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Szolgáltató által harmadik fél részére adandó információkra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

 1. amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy

 2. amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző Fél számára, vagy

 3. amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ vonatkozik, vagy

 4. amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Vállalati Keretszerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől számított 3 évig fennáll.

19.15. Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha Szolgáltató neki fel nem róható okból (vis maior) nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Szolgáltató akaratától és közvetlenül akadályozzák a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

19.16. Vegyes rendelkezések

A Vállalati Keretszerződésre a magyar jog az irányadó.

A Szerződésekből eredő jogvitákra a magyarországi rendes bíróságoknak van kizárólagos joghatósága.

A Szolgáltató jogosult a Szerződéseket vagy annak meghatározott részét vagy a Szerződésekben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket Felhasználó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalati Ügyfél az átruházáshoz az ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul. A hozzájárulás a szerződésátruházásról történt értesítésével válik hatályossá.

Vállalati Ügyfél kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogosult a Szerződésekből eredő jogait, követeléseit harmadik személyre átruházni.

Ha a Szerződések valamely rendelkezése érvénytelen vagy semmis, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

1. számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató az elektromobilitás szolgáltatás igénybevétele során keletkező egyes személyes adatok kezeléséről

Az adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linkre kattintva: https://molplugee.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato

EU logo
​Az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszköze által társfinanszírozott